Ủy quyền về việc sử dụng hình ảnh

ỦY QUYỀN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Tên công ty được phép sử dụng hình ảnh công trình: Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường thành viên tập đoàn Saint-Gobain

Tôi đồng ý cho phép và ủy quyền Tập đoàn Saint-Gobain và các chi nhánh của Tập đoàn (sau đây gọi tắt là "Saint-Gobain") trong việc sử dụng hình ảnh của tôi cho các mục đích truyền thông bằng mạng thông tin điện tử hay bất kỳ phương tiện truyền thông nào của ứng dụng 3S bao gồm tất cả ấn phẩm, bài viết, các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm được sản xuất và/ hoặc phân phối bởi Saint-Gobain. Việc ủy quyền này là miễn phí, tự nguyên và không yêu cầu bồi thường. 
Tôi hiểu rằng hình ảnh của tôi có thể được sao chép và sử dụng trên các phương tiện hỗ trợ khác nhau và các phương tiện truyền thông, bao gồm, nhưng không giới hạn, video, bản tin, tài liệu quảng cáo, vị trí trên trang web Saint-Gobain, thông cáo báo chí và báo chí.
Tôi hiểu rằng, mặc dù Saint-Gobain sẽ cố gắng sử dụng hình ảnh của tôi một cách phù hợp nhất, nhưng Saint-Gobain có thể không đảm bảo rằng việc phổ biến các hình ảnh của tôi lúc nào cũng nằm trong sự giám sát và kiểm soát bởi Saint-Gobain. Do đó, tôi loại trừ Saint-Gobain khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc phổ biến các hình ảnh của tôi.
Tôi đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với những nội dung trên.