Thông tin pháp lý

THÔNG BÁO PHÁP LÝ 
Website và ứng dụng này ("http://ketnoi3s.com/") được điều hành bởi Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường (sau đây gọi tắt là “chúng tôi”) và người đại diện  hợp pháp của chúng tôi. Tất cả các quyền liên quan đến website và ứng dụng này sẽ được trao cho chúng tôi và/ hoặc người có quyền hợp pháp khác. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ website và ứng dụng trên tiền đề của Thông báo pháp lý này. Trước khi sử dụng website và ứng dụng này, bạn nên đọc thông báo này một cách cẩn thận. Việc bạn sử dụng website và ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập, đăng nhập vào website và ứng dụng này, tìm kiếm hay sử dụng các nội dung trong tài liệu này, nên được hiểu rằng bạn đã đọc và hiểu rõ ý thông báo pháp lý này, và rằng bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi Thông Báo này hoàn toàn và vô điều kiện. Nếu bạn không chấp nhận các nội dung trong tài liệu này, bạn phải ngừng sử dụng website và ứng dụng này ngay hoặc phải chịu tất cả trách nhiệm phát sinh sau đó nếu bạn tiếp tục sử dụng website.
1.  Loại trừ các trách nhiệm pháp lý
Các thông tin được cung cấp  trong website và ứng dụng này là để tham khảo chứ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại mà không có bất kỳ sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi và/ hoặc người đại diện hợp pháp khác. Chúng tôi và những người đại diện hợp pháp của chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì an ninh và chức năng của website và ứng dụng. Trong phạm vi quy định của luật pháp Việt Nam, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp của người dùng hoặc người khác gây ra bởi việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin hoặc các thông tin trong các liên kết được cung cấp bởi website và ứng dụng này.
2. Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả nội dung trên website và ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, hình ảnh, logo, tài sản Sở hữu trí tuệ, tiêu đề, nút biểu tượng, tên dịch vụ, danh sách chủ nhà, kế hoạch, chiến lược marketing, các bí mật thương mại...  (gọi chung là "Nội dung"), là tài sản  thuộc sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ liên quan. Không ai được sử dụng, tái sản xuất, bán, sửa đổi hoặc khai thác bất kỳ nội dung trên website và ứng dụng, toàn bộ hoặc một phần cho mục đích nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi và/ hoặc người đại diện hợp pháp khác.
3. Thông tin Sản phẩm
Thông tin sản phẩm có sẵn trên website, ứng dụng là chỉ để bạn tham khảo và sẽ không được coi bất kỳ cam kết hoặc bảo hành nào liên quan đến các sản phẩm có liên quan và hiệu quả của nó.
4. Liên kết đến Website, Ứng dụng
Bất kỳ liên kết của một bên thứ ba nào để vào Website và ứng dụng phải được chấp thuận trước của chúng tôi. Bất kể sự đồng ý của chúng tôi, liên kết đó sẽ không đại diện cho sự thừa nhận và giám sát các nội dung của các website khác có liên kết của chúng tôi. Website và ứng dụng có thể chứa liên kết website của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết về tính hợp pháp, tính chính xác, độ tin cậy của các nội dung của các website khác, chúng tôi cũng không phải thực hiện hoặc không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung đó dưới mọi hình thức. Các điều khoản sử dụng, bảo vệ và thủ tục của Website dữ liệu cá nhân không áp dụng cho các website khác để liên kết. Người sử dụng sẽ sử dụng các website khác tự chịu rủi ro.
5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của người sử dụng Website và ứng dụng. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn như tên, email, số điện thoại… khi bạn truy cập vào website và ứng dụng này và bạn có thể lựa chọn để cung cấp các dữ liệu đó hay không. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn bí mật và an toàn theo quy định của pháp luật và quy định của Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân vi phạm bất kỳ luật pháp và các quy định, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây (1) người dùng đồng ý cung cấp thông tin; (2) các tổ chức, doanh nghiệp có thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ cho việc tính cước, lập hóa đơn, chứng từ và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; (3) khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tiết lộ trong những trường hợp như vậy.
6. Duy trì website và ứng dụng
Chúng tôi có quyền để thực hiện cập nhật và tiến hành nâng cấp bất cứ lúc nào, các nội dung của website và công nghệ của mình mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý và chấp nhận rằng bạn có thể không thể truy cập vào website và sử dụng ứng dụng trong một khoảng thời gian mà chúng tôi đang nâng cấp và cập nhật. Tuy nhiên không có gì trong khoản này áp đặt bất kỳ nghĩa vụ trên chúng tôi để cập nhật website và ứng dụng một cách kịp thời.
7. Giải thích
Chúng tôi có quyền sửa đổi và phân tách các nội dung trên website và ứng dụng bao gồm Thông báo pháp lý này.
8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
Truy cập của bạn, hoặc việc sử dụng website và ứng dụng, các cấu trúc và ứng dụng các website bao gồm Thông báo pháp lý này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Trừ khi có thoả thuận khác, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website sẽ được nộp cho tòa án nhân dân địa phương nơi chúng tôi đang có văn phòng làm việc.
Ngoài ra, anh/chị vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây: